Tin tức về việc sửa đổi bổ sung luật tố cáo

0

Luật số: 25/2018/QH14

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành luật tố cáo.

Một số thông tin chính thay đổi sẽ được Oceanlaw nhận định rõ.

tin tức về việc sửa đổi bổ sung luật tố cáo

Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Luật tố cáo 2018 được quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5. Théo đó, thời hạn giải quyết được quy định như sau:

  • Thời hạn giải quyết tố cáo tối đa 30 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ tố cáo (quy định hiện hành 60 ngày, có thể gia hạn một lần nhwung không quá 30 ngày).
  • Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày (quy định hiện hành thười hạn giải quyết là 90 ngày, có thể gia hạn một lần nhưng không quá 60 ngày).
  • Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan:

1. Luật tố cáo 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

2. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

3. Tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét và chưa có kết luận trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.

Điều 67 luật tố cáo: Quy định chi tiết

Chính phủ quy định chi tiết Chương VI của Luật này và các điều, khoản được giao trong Luật; quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Trên là một số thông tin về luật tố cáo được Oceanlaw cập nhập và chia sẻ đến bạn đọc. Mong được sự góp ý tích cực để bài viết sau được tốt hơn.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181